http://www.klamer.dk/profile/prof/4908.jpg

 

 

FINN KLAMER

Over Bakken 4, Sundby M. - 7950 Erslev

Tlf. +45 97746333  - Mobil: +45 40541333                            

med@klamer.dk

 

 

 

Innovation og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen

Rådgivning for beslutningstagere og sundhedsprofessionelle vedr. innovative sundheds-IT implementeringer (Patientforløb, Telemedicin, Tværsektoriel kommunikation, Borgerinddragelse) og de afledte kvalitative og servicerettede gevinster, der indenfor etisk tilladelige og sikre rammer dermed kan opnås

Foredrag for sundhedsprofessionelle og borgere vedr. konkrete lægefaglige (sundhed og sygdom) emner.

 

Profil og specialkompetencer:

*  Cand. med. - Speciallæge i almen medicin 

*  Praktiserende læge i Øster Jølby 1973-2007 

*  Aktivt engagement i sundheds-IKT projektudvikling og som Sundheds-IKT udviklingsrådgiver siden 1988  (uddybes i nedenstående CV)

*  Idéskaber (2000) og udvikler (2000-2001) af grundkonceptet til sundhedsvæsenets fælles portal, sundhed.dk - og i processen aktiv brobygger for den politiske interesse og politisk vedtagelse af konceptet 2001  (uddybes i nedenstående CV)

* Lægefaglig udviklingsrådgiver for sundhed.dk   2002- 2012  (ult.)

* Udviklingsrådgiver vedr. fagligt indhold og kravsspecifikation for en fælles dansk elektronisk Lægehåndbog og Patienthåndbog 2006-2008

* Redaktør (primærredaktionen) for Lægehåndbogen og Patienthåndbogen samt koordinator for forankring og udbredelse 2008 – 2012 (ult.)

* Censor ved Aalborg Universitet 1998 – 2012: Sundhedsinformatik- og sundhedsteknologi)  

 

* Censor ved Københavns, Århus, Syddansk og Aalborg Universitet) 2012 – 2018:  

   Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser - Sundhedsvæsenets organisation - Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet – Forebyggelse

   - Sundhedsadfærd og Sundhedsfremme - IT og sundhed

 

 

 

Tillidshverv - Indsatsområder (tidligere og aktuelle);

* Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Almen Medicin (Praktiserende Lægers Videnskabelige Selskab)

* Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

* Medlem af Bedømmelses komiteen vedr. nationalt valg af sundhedsportal (udpeget af Lægeforeningen)

* Medlem af Den Nationale Sundhedsportals faglige referencegruppe

* Medlem af Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg

* Medlem af P.L.O.- DSAM´s Kvalitetsudviklingsudvalg

* Medlem af DSAM´s Forskningsudvalg

* Beskikkelse som censor ved de danske universiteter (Københavns-, Århus-, Syddansk- og Aalborg Universitet )

 

Publikationer:

Omfattende/vedrørende lægefaglig kvalitetsudvikling og innovation samt synliggørelse af faglige og ressourcemæssige nytteværdier gennem understøttelse af udbredelses- og forankringsprocesser

* Redaktør/medforfatter eller oversætter af > 1.200 publicerede lægefaglige eller borgerrettede artikler indenfor områderne:

   Generelle lidelser, akutte sygdomme, førstehjælp, kirurgi, mandlige kønsorganer, nyre- og urinveje, ortopædkirurgi, bevægeapparatet, reumatologi, neurologi og øjensygdomme

* Forfatter til fagtidsskriftsartikler omkring historisk udvikling og sundhedsvæsenets aktuelle paradigmeskift

* Aktive bidrag og rådgivning ved udarbejdelse og udgivelse af guidelines med sundhedsfaglige anbefalinger til indhold og struktur (kvaliteten i hospitalshenvisninger og udskrivningsbreve) og teledermatologisk konsultation

* Aktive bidrag med indhold til og aktive medvirken ved videoproduktioner og andet audiovisuelt undervisningsmateriale

 

SundhedsIT-området:

Mangeårig interesse for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet gennem anvendelse af informationsteknologiens muligheder og sundhed-IT samspilsmulighederne med klinisk og molekylær medicinsk tankegang under hensyntagen til de etiske udfordringer der ligger i at prioritere og sikre fortrolighedsprincipper mellem behandler og borger.

 * Total EDB-løsning indført i praksis 1989

* Total løsning med alle EDI-kommunikationsformer mellem praksis og hospitaler, apoteker m.m. - som den første praksis i Danmark (og udlandet)

* Adgang til hospitalsjournaler fra praksis - som den første praksis i Danmark - og udlandet (i samarbejde med Viborg Amt)

* Patienters adgang via internettet til egne journaler på hospitaler via sundhed.dk - som den første praksis i Danmark og udlandet (pilotprojekt i samarbejde med Sundhed.dk, Viborg Amt og MedCom)

De senere år overordnet specielt fokus på mulighederne mht. patientadgang til egne journaler og perspektiverne omkring patientinddragelse og medspil i en mere aktiv patientrolle - herunder perspektivering af processer i patient-lægeforholdet, der er tvingende nødvendig i paradigmeskiftet mod større patientempowerment..

* Gæsteforelæser ved Ålborg Universitet (Sundhedsinformatikstudiet)

* Gæsteforelæsning ved Københavns Universitet

* Undervisning - Specialeuddannelsen i almen medicin ad hoc

* Moderator (foredrag) ved Lægedage (praktiserende lægers efteruddannelse)

* Kursusleder, og underviser ved Lægedage (praktiserende lægers efteruddannelse) 1999-2011

* Boganmelder og tidsskrift-artikel bedømmer

* Redaktør/Rådgiver omkring udarbejdelse af div. Sundheds IT-undervisningsmateriale

* Sundhedsfaglig rådgiver - MedCom div. projekter 92 - 99

* Formand for delprojekt MedCom vedr. Klinisk Arbejde og elektronisk kommunikation

* Medlem af Viborg Amts Sundhedsvæsens IT-faglige udvalg

* Medlem af Sundhedsstyrelsens EDI-gruppe 92 og

* Medlem af MedCom’s Rådgivningsgruppe, Udbredelsesgruppe, Konsolideringsgruppe og div. Erfagrupper 92 – 97

* Medlem af ICPC-styregruppen (International Classification of Primary Care) 03

* Medlem af Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalgs hyperlink-projektgruppe 04  

 

Projektarbejder og – initiativer:

Eksempler:

* Sundhedsportalen for Det Danske Sundhedsvæsen (arkitektur) Primo 2000 > :

Udarbejdet forslag til grundkoncept for national-amtslig fælles sundhedsportal med talrige opfølgende oplæg, møder og demonstrationer af principgrundlaget, som blev vedtaget i Amtsrådsforeningen (marts 2001)

* Initiativtager til / formand for Viborg Amts Lægekredsforenings IT-udvalg 1992

* EDI-kommunikationsprojekt 1992 - Recepttransmission (det første i Sundhedsvæsenet inddragende 2 net operatører)

* EDI-kommunikationsprojekt 1994 - Epikriser og laboratoriesvar (i samarbejde med Viborg Amts Sundhedsforvaltning)

* Teledermatologi (kompetenceflytning) 1999 > og opfølgning med Teledermatologisk udbredelsesprojekt 2002 som led i MedCom’s Internetstrategi

* Medlem af div. MedCom’s Internetstrategiorienterede arbejdsgrupper omkring etablering af webbaserede opslagsmuligheder på laboratorie- og billeddiagnostikområderne

* Journaladgange via internettet generelt

* Telemedicin generelt

* Borgerens adgang til egen hospitalsjournal

 

Foredrags- og oplægsholdervirksomhed:

Omfatter lægefaglige emner og kvalitetsunderstøttelse gennem sundhedsinformatik generelt, EDI-kommunikation, Forløbskoordinering og -registrering, ICPC, Tværgående datafangst i sundhedsvæsenet, Telemedicin, IT-strategier i sundhedsvæsenet, Lægeetik og IT, Det transparente sundhedsvæsen, Patientinddragelse og patientempowerment, Faglig strategirådgivning m. m.

Nationalt:

Har eksempelvis holdt foredrag og oplæg for:

Amternes IT-temagruppe, Amtssundhedsdirektør kredsen, Amternes sundhedsudvalgsformænd (Sundhedsportalkonceptet)

Amtsrådsforeningens forretningsudvalg (Sundhedsportalkonceptet)

   Amtsråd

Det Etiske Råd

Patientforeninger

Forbrugerrådet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Teknologirådet

Det Nationale råd for kvalitetssikring

Den Danske Lægeforening - flere gange

Patientklagenævnet

Perspektivkonferencer

Rigshospitalet

Århus Universitetshospital

Århus Universitet - Forskningsenheden

Dansk Selskab for Sygehusledelse

Sygehusledelser (separate)

Sundhedsministeriet

Datatilsynet

Dansk Kirurgisk Selskab

Dansk Selskab for Sårheling

Kvalitetsudviklingsudvalg – diverse

Diverse overlægeråd

R. I. V.

Amtsligt fagligt for Almen praksis (praksiskoordinatorer m.m.)

Ekspertoplæg til IT-seminarer

Individuelle IT-foredrag i følgende amter (Amter / Læger eller i hvert sit regi):

Århus Amt - Vejle Amt - Nordjyllands Amt - Ringkjøbing Amt - Roskilde Amt - Storstrøms Amt - Ribe Amt - Viborg Amt - Fyns Amt - Københavns Amt - Vestsjællands Amt

Dansk Sygeplejeråd (nationalt og regionalt) - flere gange

Lægesekretærforeninger (nationalt og regionalt) - flere gange

IT - temadage

Logisys - Bella Centret

Systemudviklere af lægeprogrammer - Danmark og Norge

Dansk Sygehusinstitut

IT i praksis - Landsdækkende seminarer Jylland, Sjælland, Fyn

EDB - seminarer - diverse

EDI - seminarer - diverse

Nationale EPJ konferencer - arr. af Sundhedsstyrelsen - Amtsrådsforeningen og Viborg Amt

IT over grænser i Sundhedsvæsenet, Odense

Talrige IT-faglige kursusoplæg / workshops (amtslige kvalitetsudviklingsudvalg / praksiskoordinatorer - brugerforeninger etc.) )

Internetkonferencer

EPJ-observatoriet (Konference)

Kvalitetsfagligt udvalg

Odense universitet (forskningsenheden)

Den almenmedicinske kvalitetsenhed

 

Internationale roller og aktiviteter:

Foredragsholder og Moderator ved Verdenslægekonferencen

Keynotespeaker og paneldebattør ved flere internationale konferencer

 

Eksempler på afholdte foredrag under rejser i 12 forskellige lande:

World Medical Association

Health Care Event, Berlin 

Social security, Bruxelles

World Health Care Congress, Bruxelles  (Keynote speaker)

Wohit Conference

Den Svenske Socialstyrelse

European IST-conference 

Wonca-conference

Scandinavian Conference of  Health Informatics

Baltic Sea Conference 

Foredrag i Sverige

Foredrag i Norge – div. fora

Rigshospitalet, Oslo

Ontario Congress, Canada

Austrian Association of The Social Security Insurance

Telematiktage, Schweiz

Public Sector IT-event, Finland - m. fl.,

Nordic Congress for general practice

Sidney - Australien (Keynote speaker)

m fl.

 

Har desuden gennem årene haft talrige foredrags- og oplægsaktiviteter ved udenlandske delegationers studiebesøg i Danmark (sundhedsfaglige, administratorer og politikere fra mange lande).

Først og fremmest fra Vesteuropa, men også

Singapore, Australien, USA, Canada, Østeuropa, Litauen, Afghanistan, Kazakstan, Aserbajdsjan, Armenien, Kyrgyzstan, Noldova, Ukraine, Rusland, m fl – nogle gange i forbindelse med arbejdet for sundhed.dk og samspilspartnere, men stadig også ofte på basis af direkte henvendelse fra udlandet.

Har i nævnte sammenhæng f. eks. holdt foredrag for Deutsche Bundestags Sundhedsudvalg og delegationer fra Det svenske Landsting.

 

Konsulent- og rådgivningsvirksomhed ad hoc:

Sundhedsministeriet, Dansk Lægemiddelkatalogs elektroniske udgave, Dadlnet, Arbejdsmedicinske projekter

Amtsrådsforeningen: Opbygningen og opstarten af Den Nationale Sundhedsportal

Danske Regioner: Kravspecifikation vedr. National Lægehåndbog og patienthåndbog

 

Møder, demonstrationer og oplæg internt i Lægehuset, Ø. Jølby vedr. sundheds-IKT udviklingsarbejdet:

Sundhedsstyrelsen flere gange

Center for Sundhedstelematik flere gange

Amterne

Speciallæger fra Kazakstan, Kyrgyzstan: IT-muligheder indenfor diabetes mellitus registrering

Speciallæger fra Cuba: IT-muligheder indenfor arbejdsmedicin

Sygehusledelser Tyskland, Tjekkiet, Estland: IT i et samlet sundhedsvæsen

Specialister i Sundheds-IT Canada og Norge

Speciallæger fra USA: Kliniske muligheder med IT

Dansk Selskab for Almen Medicin

Talrige uformelle foredrag, møder og praktiske demonstrationer i lægehuset for Praktiserende læger, Overlæger, Speciallæger, Reservelæger, Sekretærer m. fl.

 

Priser og anden anerkendelse (ud over tillidshverv):

Carlsbergs Mindelegat - (Lægeforeningens Hovedbestyrelse)

Aeskulap prisen - (Dansk Selskab for Almen Medicin)

Nominering til ”Den gyldne skalpel”

 

Medieinteresse:

Fagtidsskrifter:

Der har siden opstarten været omfattende interesse for udviklingsområderne både fra fagpressen, specielt fagtidsskrifter fra ind- og udland ofte omkring specielle temaer i arbejdet, først og fremmest relateret til det lægefaglige og patientrettede initiativer, men også omkring etiske emner, privacy mm. Er i øvrigt også mange gange blevet interviewet til publikationer i udenlandske tidsskrifter

Aviser og blade: 

Der har været meget fokus fra den offentlige presse i de første år af dygtige journalister med en dengang relevant budskabsvinkel (nyheden dengang om "Den digitale doktor" er i dag indbegrebet som en del af lægens profil og virke med hensyn til at følge med tiden).
Og den seneste periode (de sidste 2-3 år) har der fra pressen udefra været mere overordnet interesse for udbredelsen af grundbudskabets indhold omkring gevinsterne i professionel faglighed og mulighederne gennem borgerens / patientens inddragen som aktiv part i samspillet.
Undervejs har der således været talrige artikler i mange af landets blade og adskillige større artikler i flere landsdækkende aviser med dybdegående pointer vedr. udnyttelse af samspilsmulighederne og de afledte kvalitative sundhedsfaglige gevinster

Radio:  

Er i kliniksammenhængen blevet interviewet ved talrige udsendelser til regional- og lokalradioer og har givet mange nyhedsinterviews til landsdækkende radio (DR)

Allerede tidligt i udviklingsarbejdet (1994) større optaget reportage ved Radio Midt og Vest med nyhedstemaet "Den digitale doktor", og senere adskillige nyheder /-interviews i forbindelse med forskellige nye trans sektorielle EDI-projekter.

Er ligeledes interviewet og har været i krydsild ved flere direkte radioudsendelse fra Danmarks Radios Studie i København og studiet i Holstebro. Har desuden deltaget i online radiodebatter med bl. a. Sundhedsstyrelsen og medvirket i optagne udsendelser, bl. a. i serien "indblik"

Har ved større nationale lanceringer undervejs givet mange interviews: Sundhed.dk´s lancering, patientens elektroniske adgang til egne journaler, patientens adgang til e-ydelser - tidsbestilling, medicinbestilling, e-konsultation, men også i de tidligere år omkring vedrørende brug af telemedicin i praksis m.m.

TV:      

Adskillige Landsdækkende TV-indslag omkring emnerne, som anført ovenfor ligesom TV regionalt (TV Midt og Vest TV Nord) har bragt mange nyhedsoptagelser om udviklingsarbejdet med interviews og indslag, specielt i klinikperioden )